Tên máy chủ đã chọn:
Thanh toán tháng
Bộ xử lý (CPU) Cài đặt Chi phí add
Bandwidth Cài đặt Chi phí add
RAM Cài đặt Chi phí add
Raid Card Cài đặt Chi phí add
Chọn RAID 0 VNĐ 0 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 1 Chi phí Cài đặtadd
HDD WDC Enterprise - 500G 400.000 VNĐ 0 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 3 Chi phí Cài đặtadd
HDD WDC Enterprise - 500G 400.000 VNĐ 0 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 4 Chi phí Cài đặtadd
HDD WDC Enterprise - 500G 400.000 VNĐ 0 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 5 Chi phí Cài đặtadd
HDD WDC Enterprise - 500G 400.000 VNĐ 0 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 6 Chi phí Cài đặtadd
HDD WDC Enterprise - 500G 400.000 VNĐ 0 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 7 Chi phí Cài đặtadd
HDD WDC Enterprise - 500G 400.000 VNĐ 0 VNĐ
Ổ cứng (HDD) 8 Chi phí Cài đặtadd
HDD WDC Enterprise - 500G 400.000 VNĐ 0 VNĐ